Fiskeregler 2006 for Reisaelva
Publisert av toh den 26 June 2006 - 18:12:11
Reisaelva
– fiskeregler 2006 –


Reisaelva i Nord-Troms – det varig vernede vassdraget i et av Norges mest naturskjønne dalfører – går gjennom Reisa nasjonalpark og er ca. 200 km lang. Reisafjorden og Reisavassdraget er hhv. nasjonal laksefjord og laksevassdrag. Flytid fra Tromsø er ca. 20 min; det tar ca. 3 timer med bil fra Tromsø.


Gyrodactilus salaris

Reisavassdraget har vært forskånet for lakseparasitten Gyrodactilus salaris. Det rår høy beredskap, og derfor skal

alt utstyr – stenger, fluer, kniver, hover, vadere mv. – desinfiseres før bruk i vassdraget. Dette kan man få utført

ved spesielt tilrettelagte stasjoner. Attest for utført desinfisering skal fremlegges ved kontroll.

Fiskekort

Kan bestilles fra 1 April på tlf. 77770550 og betales innen 1 Juli på konto nr. 47150402782.

Salg av fiskekort over disk starter 1 juli .
 • Hovedansvarlig Turistinformasjonen, Haltibygget, Storslett, tlf. 77 77 05 56, info@halti.no.
  Når det er stengt her overtar :


Loddtrekning

Priser 2006

 Utenbygds 
Døgnkort (pr. sone 1–10, samt hele strekningen sone 11–19) 200,-
Sesongkort – etter loddtrekning 15. juni (50 stk. – ikke familierabatt). 2 000,-
Barn 12–16 år (sesong, ikke depositum) 25,-
Ukekort (sone 1–5 : 24 kort/døgn; sone 6–10: 20 kort/døgn – alt unntatt frisonene) 1 000
Innenbygds 
Sesongkort (for beboere i den nye delen av Kommunen etter 1963)600,-
Barn 12–16 år sesong,( ikke depositum) 25,-
Kultiveringskort
 400,-
Grunneierkort (grunneierkort + kultiveringskort samlet: 600,-) 400,-
Næringskort
 1 200,-
 • I perioden 1.9.–1.10. selges ubegrenset antall døgnkort for ørret- og røyefiske for sonene 1–9 à kr 200,- pr. døgn. 
 • Kort som bestilles og ikke betales straks, må hentes innen kl 18:00 i fiskedøgnet, ellers vil de bli solgt videre.
 • Kjøpere av kultiveringskort må fremlegge skattekort 2006 for å dokumentere at de var bosatt i Nordreisa kommune etter gamle kommunegrenser* pr. 1. november 2005.
 • Kjøpere av sesongkort innenbygds må fremlegge skattekort 2006 for å dokumentere at de var bosatt i Nordreisa kommune etter nye kommunegrenser pr. 1. november 2005.
 • Familiekort kan løses for alle typer kort, unntatt sesong utenbygds: Ett kort til vanlig pris: 50 % rabatt på kort til samboer/ektefelle.
* Nordreisa kommunes grenser før kommuneutvidelsen i 1963.

Soner og rullering av grunneierfisket

Reisaelva er inndelt i 19 fiskesoner. Grunneiere har enerett til enkelte soner til visse tider (se tabell nedenfor).

I disse sonene gjelder kun Næringskort som grunneiere kan videreselge/leie eller benytte eget grunneierkort på

egen eiendom. Grunneiere merker sin eiendomsgrense tydelig ved elva. I perioden 3.9 – 30.9 . i sonene 1 –9

praktiseres ikke sonerullering .

Rullerende grunneiersoner 2006

 Dato/kl start Dato/kl slutt Soner
nedre del
 Soner
øvre del
 Lørdag 15. juli
kl 00:00
 Torsdag 20. juli
kl 02:00
 2-3 12-13
Torsdag 20. juli
kl 10:00  
 Tirsdag 25. juli
kl 02:00
 4-5 14-15
Tirsdag 25. juli
kl 10:00
Mandag 30. juli
kl 02:00  
6-716-17
Mandag 30. juli
kl 10:00  
 Fredag 4. august
kl 02:00
8-918-19
Fredag 4. august
kl 10:00
Onsdag 9. august
kl 02:00  
110-11
Onsdag 9. august
kl 10:00
 Mandag 14. august
kl 02:00 
2-312-13
Mandag 14. august
kl 10:00  
 Lørdag 19. august
kl 02:00
 4-514-15
Lørdag 19. august
kl 10:00
 Torsdag 24. august
kl 02:00
6-716-17
Torsdag 24. august
kl 10:00
 Tirsdag 29. august
kl 02:00
8-918-19
 Tirsdag 29. august
kl 10:00
 Søndag 3. september
kl 02:00
 1  10-11


Adkomst og bruk av fiskeplasser og utmark

Retten til fri ferdsel skal man bruke med fornuft og hensyn. Bruk eksisterende stier i terrenget – noen av disse er

merket langs veiene. Lukk grinder og porter, og unngå å tråkke ned gjerder. Spør grunneieren før du legger i vei

over dyrket mark. Respekter grunneierens rett til å nekte biltrafikk på private veier .

Man skal som hovedregel unngå å slå leir inntil hus/fritidshus, men dette kan eventuelt avtales med grunneier.

Forlat alltid et leirsted i den stand det var i utgangspunktet. Søppel skal tas med hjem, eller kastes i søppelstativer.

Det er god fiskeskikk å starte øverst på fiskeplassen, fortsette nedover og rullere internt.

Ferdsel med båt

Man skal sakke på farten og om mulig holde god avstand der det fiskes fra land.

Kjøreforbud med båt

Fiskeregler

1. Fisketid:

2. Desinfisering: Desinfisering av alt utstyr – stenger, fluer, kniver, hover, vadere mv. – koster kr 50,-, og skal foretas ved kjøp av fiskekort (se Salg av fiskekort).

3. Dokumentasjon: Følgende dokumenter skal medbringes og må være tilgjengelig for eventuell kontroll:

4. Fredning av stor hunnlaks: All hunnlaks over 5 kg/80 cm er fredet. Dette er for å bygge opp gytebestanden i elva. Fisket i Reisaelva skal derfor innrettes mot fiske av smålaks, sjøørret og sjørøye, og utstyret må derfor tilpasses slik fangst.

5. Døgnkvote: Det kan tas maks 3 laks og 5 sjørøye pr. fisker pr. fiskedøgn.

6. Minstemål: Det er forbudt å fange laks under 35 cm og sjøørret/sjørøye under 30 cm.7.
Fiskeutstyr:
Bruk av wobbler er forbudt hele året. I perioden 15.7.–30.8. er fiske med mark forbudt. I
perioden 1.9.–1.10. er det tillatt å fiske med mark i sonene 1 og 2. For øvrig kan det kun benyttes fiskeutstyrsom er tillatt brukt i anadrome vassdrag etter lov/forskrift. Det er ikke tillatt å fiske fra oppankret båt dersom du er til hinder for andre fiskere.

Følgende utstyr er tillatt:

Skjellprøver: Fiskere blir anmodet om å ta skjellprøver av fangst. Det vil bli utlevert poser for oppbevaring
av prøver, som skal innleveres til salgsstedet sammen med fangstrapporten . Av innleverte skjellprøver blir det trukket en vinner som får 2 døgnkort / 1 kultiveringskort for 2007 .(verdi 400 kr.). Prøvene merkes med fiskekort nr.

Soneinndeling

Sonene er avmerket langs alle bilveier som går langs elva, ved skilt langs elvebredden og på kart. Antall stenger gjelder summen døgn / ukekort,ikke innenbygds kort .


 Sone nr  Strekning fra–til Antall stenger
 1 Sjøen–Røyelelva 8
2Røyelelva–Moskodalselva (munningen)  4
3 Moskodalselva (munningen)–Nybrua ved Einevoll  4
4Nybrua ved Einevoll–Geiraelva 4
5
Geiraelva–Vankaelva (Vinnelys sagbruk)
4
6Vankaelva–Nedre del av Veraniva4
7Nedre del av Veraniva–Avtimakulpen4
8
Avtimakulpen–Svartfoss bru
4
9Svartfoss bru–bekk nord for Bilto4
10Bekk nord for Bilto–Hedamukka4
11
Hedamukka–sydenden av Forraholmen
 4
12 Sydenden av Forraholmen–Hovenkivistryket 4
13 Hovenkivistryket–sydenden av Sieimastilla 4
14 Sydenden av Sieimastilla–Altaribekken 4
15 Atlaribekken–sydenden av Rautosoantostilla 4
16 Sydenden av Rautosoantostilla–Molliselv (munningen) 4
17 Molliselv (munningen)–nedre ende av Vuomatakkastilla 4
18 Nedre ende av Vuomatakkastilla–Naustneset 4
19 Naustneset–Imofossen 4Viktige telefonnumre

 • Oppsynet for Reisaelva Tlf. 9369368
 • Lensmannskontoret, Storslett, tlf.: 77 76 43 00
 • Fjelltjenesten, Haltibygget, Storslett, tlf.: 77 77 05 72/73